โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบันทึกดิจิตัล DifferSheet

โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบันทึกดิจิตัล DifferSheet ระหว่างโรงเรียนสัตหีบ และ บริษัท DifferSheet จำกัด เพื่อจูงใจให้นักเรียนสนุกไปกับการคิด การเขียน และการอ่าน และนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนในโรงเรียน