“ยาเสพติด…เยาวชนไทยต้องรู้แต่ไม่ต้องลอง” …วันที่ 19 มิ.ย. 62 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นำโดย นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จัดโครงการประชุมอบรมสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3 มีกลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการและสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน คณะครูในสถานศึกษา จำนวน 70 คน ซึ่งผลที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับคือ เด็กและเยาวชนได้รวมกลุ่มทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างความคิดริเริ่มความรับผิดชอบ การประสานงานที่ดี สร้างความสามัคคีระหว่างกันของเด็กและเยาวชน รวมทั้งมีความตระหนักถึงหน้าที่ของตน โดยมี ร.อ.ศรวิษฐ์ บุญประชม ฝ่ายวิชาการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 2 และคณะ จำนวน 5 ท่าน เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง “ยาเสพติด เยาวชนไทยต้องรู้แต่ไม่ต้องลอง” จัดขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

วันที่ 18 มิ.ย. 62 พลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ และคณะผู้บริหารโรงเรียนสัตหีบ เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนเครือข่าย คือ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ อาจารย์ อารีย์ คำนึงกิจ ผู้จัดการ โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ นาย ทวี สุกแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนธัมมศิริศึกษาสัตหีบ และคณะผู้บริหาร ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง สำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในวงการการศึกษาต่อไป #โรงเรียนเอกชนต้นแบบEEC