วันที่ 7 ส.ค.63 โรงเรียนสัตหีบ โดยนางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมทั้งรับเกียรติบัตรผลการสอบระดับชาติ 3 รายการด้วยกัน 1. การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT. ป.3 ได้ 100 คะแนนเต็ม เด็กชายกิตติภูมิ พลแสน 2. การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ป.6 มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศทุกสาระ 3. การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-Net ม.3 มีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับสังกัดทุกสาระ

วันที่ 7 ส.ค.63 โรงเรียนสัตหีบ โดยนางพัทธนันท์ โกศัยกาน…