พล.ร.อ.กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์

ประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ

พล.ร.อ.กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์

พล.ร.ท.วิศณุ สร้างวงศ์ใหม่

รองประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ

พล.ร.ท.วิศณุ สร้างวงศ์ใหม่

พล.ร.ต.ปรารถนา ทองศิริ.

รองประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ

พล.ร.ต.ปรารถนา ทองศิริ

พล.ร.ต.อารยะ สิงหเสมานนท์

ผู้รับใบอนุญาต

พล.ร.ต.อารยะ สิงหเสมานนท์

น.อ.นพิพัฒน์ รัตนพิทักษ์

รองผจก.โรงเรียนสัตหีบ เขต ฐท.สส.

น.อ.นพิพัฒน์ รัตนพิทักษ์

พัทธนันท์ โกศัยกานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ

นางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์

ประชา ก้อนทอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ต.ประชา ก้อนทอง

พัทธนันท์ โกศัยกานนท์

ฝ่ายบุคคล

นางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์

พรพรรณ ศรีนอบน้อม

ฝ่ายธุรการ

นางพรพรรณ ศรีนอบน้อม

พัทธนันท์ โกศัยกานนท์

ฝ่ายวิชาการ

นางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์

วรารักษ์ ปาปะไพ

หน.แผนกบุคลากร

นางวรารักษ์ ปาปะไพ

พรรณอร พูลเกษร

หน.แผนกกิจการนักเรียน

นางสาวพรรณอร พูลเกษร

บำรุง รากกระโทก

หน.แผนกอาคารสถานที่

นายบำรุง รากกระโทก

สุรินพร เกียรตินันท์

หน.แผนกวิชาการระดับปฐมวัย

น.ส.สุรินพร เกียรตินันท์

ณัทกาญจน์ภร พันธ์เลิศ

หน.แผนกวิชาการระดับประถมศึกษา

นางสาวณัทกาญจน์ภร พันธ์เลิศ

จารุนิภา เทียมทอง

หน.แผนกวิชาการระดับมัธยมศึกษา

นางจารุนิภา เทียมทอง

ณัทกาญจน์ภร พันธ์เลิศ

หน.โครงการห้องเรียนEISS

น.ส.ณัทกาญจน์ภร พันธ์เลิศ

อมรรัตน์ เอกอุดม

หน.แผนกธุรการ

นางอมรรัตน์ เอกอุดม

สาลิณี รัสดีดวง

หน.แผนกการเงิน

นางสาลิณี รัสดีดวง

คะนึงนิตย์ สนั่นไหว

หน.แผนกสัมพันธ์ชุมชน

นางคนึงนิตย์ สนั่นไหว

สุกัลยา ดวงทาวัง

แผนกทะเบียนและวัดผล

น.ส.สุกัลยา ดวงทาวัง