พล.ร.อ.อรัญ นำผล

ประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ

พล.ร.อ.อรัญ นำผล

พล.ร.ต.ปพน หาญไพบูลย์

รองประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ

พล.ร.ต.ปพน หาญไพบูลย์

พล.ร.ต.คมสันต์ กลิ่นสุคนธ์

รองประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ

พล.ร.ต.คมสันต์ กลิ่นสุคนธ์

พล.ร.ต.ปรารถนา-ทองศิริ

ผจก.โรงเรียนสัตหีบ เขต ฐท.สส.

พล.ร.ต.ปรารถนา ทองศิริ

น.อ.จามร-พูลเนียม

รองผจก.โรงเรียนสัตหีบ เขต ฐท.สส.

น.อ.จามร พูลเนียม

ศุภภาณี คลังเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ

นางศุภภาณี คลังเงิน

พัทธนันท์ โกศัยกานนท์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ เขต ฐท.สส.

นางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์

ประชา ก้อนทอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ต.ประชา ก้อนทอง

พัทธนันท์ โกศัยกานนท์

ฝ่ายบุคคล

นางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์

พรพรรณ ศรีนอบน้อม

ฝ่ายธุรการ

นางพรพรรณ ศรีนอบน้อม

พัทธนันท์ โกศัยกานนท์

ฝ่ายวิชาการ

นางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์

วรารักษ์ ปาปะไพ

หน.แผนกบุคลากร

นางวรารักษ์ ปาปะไพ

พรรณอร พูลเกษร

หน.แผนกกิจการนักเรียน

นางสาวพรรณอร พูลเกษร

บำรุง รากกระโทก

หน.แผนกอาคารสถานที่

นายบำรุง รากกระโทก

สุรินพร เกียรตินันท์

หน.แผนกวิชาการระดับปฐมวัย

น.ส.สุรินพร เกียรตินันท์

ณัทกาญจน์ภร พันธ์เลิศ

หน.แผนกวิชาการระดับประถมศึกษา

นางสาวณัทกาญจน์ภร พันธ์เลิศ

จารุนิภา เทียมทอง

หน.แผนกวิชาการระดับมัธยมศึกษา

นางจารุนิภา เทียมทอง

ณัทกาญจน์ภร พันธ์เลิศ

หน.โครงการห้องเรียนEISS

น.ส.ณัทกาญจน์ภร พันธ์เลิศ

อมรรัตน์ เอกอุดม

หน.แผนกธุรการ

นางอมรรัตน์ เอกอุดม

คะนึงนิตย์ สนั่นไหว

หน.แผนกสัมพันธ์ชุมชน

นางคนึงนิตย์ สนั่นไหว

สุกัลยา ดวงทาวัง

แผนกทะเบียนและวัดผล

น.ส.สุกัลยา ดวงทาวัง