พล.ร.อ.สุรนันท์ แสงรัตนกูล (ประธาน)

ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ
ประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ

พลเรือเอก สุรนันท์ แสงรัตนกูล

พล.ร.ท.ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ (รอง ปธ.)

รองประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ

พล.ร.ท.ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์

พล.ร.ท.อัตตะวีร์ ทักษรานุพงศ์ (รอง ปธ.)

รองประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ

พล.ร.ท.อัตตะวีร์ ทักษรานุพงศ์

พล.ร.ต.อารยะ สิงหเสมานนท์

ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการกิจการโรงเรียนสัตหีบ เขต ฐท.สส.

พล.ร.ต.อารยะ สิงหเสมานนท์

13801

รองผจก.โรงเรียนสัตหีบ เขต ฐท.สส.

น.อ.เสกสรร สุขศรี

พัทธนันท์ โกศัยกานนท์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ

นางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์

ประชา ก้อนทอง

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

น.ต.ประชา ก้อนทอง

พัทธนันท์ โกศัยกานนท์

ฝ่ายบุคคล

นางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์

พรพรรณ ศรีนอบน้อม

ฝ่ายธุรการ

นางพรพรรณ ศรีนอบน้อม

พัทธนันท์ โกศัยกานนท์

ฝ่ายวิชาการ

นางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์

วรารักษ์ ปาปะไพ

หน.แผนกบุคลากร

นางวรารักษ์ ปาปะไพ

พรรณอร พูลเกษร

หน.แผนกกิจการนักเรียน

นางสาวพรรณอร พูลเกษร

บำรุง รากกระโทก

หน.แผนกอาคารสถานที่

นายบำรุง รากกระโทก

สุรินพร เกียรตินันท์

หน.แผนกวิชาการระดับปฐมวัย

น.ส.สุรินพร เกียรตินันท์

ณัทกาญจน์ภร พันธ์เลิศ

หน.แผนกวิชาการระดับประถมศึกษา

นางสาวณัทกาญจน์ภร พันธ์เลิศ

จารุนิภา เทียมทอง

หน.แผนกวิชาการระดับมัธยมศึกษา

นางจารุนิภา เทียมทอง

ณัทกาญจน์ภร พันธ์เลิศ

หน.โครงการห้องเรียนEISS

น.ส.ณัทกาญจน์ภร พันธ์เลิศ

อมรรัตน์ เอกอุดม

หน.แผนกธุรการ

นางอมรรัตน์ เอกอุดม

สาลิณี รัสดีดวง

หน.แผนกการเงิน

นางสาลิณี รัสดีดวง

คะนึงนิตย์ สนั่นไหว

หน.แผนกสัมพันธ์ชุมชน

นางคนึงนิตย์ สนั่นไหว

สุกัลยา ดวงทาวัง

แผนกทะเบียนและวัดผล

น.ส.สุกัลยา ดวงทาวัง