พล.ร.อ.อรัญ นำผล

ประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ

พล.ร.อ.อรัญ นำผล

พล.ร.ต.ปพน หาญไพบูลย์

รองประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ

พล.ร.ต.ปพน หาญไพบูลย์

พล.ร.ต.คมสันต์ กลิ่นสุคนธ์

รองประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ

พล.ร.ต.คมสันต์ กลิ่นสุคนธ์

พล.ร.ต.ปรารถนา-ทองศิริ

ผจก.โรงเรียนสัตหีบ เขต ฐท.สส.

พล.ร.ต.ปรารถนา ทองศิริ

น.อ.จามร-พูลเนียม

รองผจก.โรงเรียนสัตหีบ เขต ฐท.สส.

น.อ.จามร พูลเนียม

นางศุภภาณี คลังเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ

นางศุภภาณี คลังเงิน

นางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนสัตหีบ เขต ฐท.สส.

นางพัทธนันท์ โกศัยกานนท์

8

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ร.ท.ไพศาล สามเรือนทอง

นางพงศ์ศรี ปั้นเก่า

ฝ่ายบุคคล

นางพงศ์ศรี ปั้นเก่า

นางพรพรรณ ศรีนอบน้อม

ฝ่ายธุรการ

นางพรพรรณ ศรีนอบน้อม

น.ส.สุจิตรา โลหาชีวะ

ฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุจิตรา โลหาชีวะ

น.ส.วิชุดา บุพนิมิต

หน.แผนกบุคลากร

นางสาววิชุดา บุพนิมิต

น.ส.พรรณอร พูลเกสร

หน.แผนกกิจการนักเรียน

นางสาวพรรณอร พูลเกษร

นายบำรุง รากกระโทก

หน.แผนกอาคารสถานที่

นายบำรุง รากกระโทก

น.ส.สุรินพร เกียรตินันท์

หน.แผนกวิชาการระดับปฐมวัย

น.ส.สุรินพร เกียรตินันท์

นางวรารักษ์ ปาปะไพ

หน.แผนกวิชาการระดับประถมศึกษา

นางวรารักษ์ ปาปะไพ

นางจารุนิภา เทียมทอง

หน.แผนกวิชาการระดับมัธยมศึกษา

นางจารุนิภา เทียมทอง

น.ส.ณัทกาญจน์ภร พันธ์เลิศ

หน.โครงการห้องเรียนEISS

น.ส.ณัทกาญจน์ภร พันธ์เลิศ

นางอมรรัตน์ เอกอุดม

หน.แผนกธุรการ

นางอมรรัตน์ เอกอุดม

นางคนึงนิตย์ สนั่นไหว

หน.แผนกสัมพันธ์ชุมชน

นางคนึงนิตย์ สนั่นไหว

น.ส.สุกัลยา ดวงทาวัง

แผนกทะเบียนและวัดผล

น.ส.สุกัลยา ดวงทาวัง