เรียนออนไลน์ผ่าน Youtube Channel

สารจากประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติ และมีความภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้มาทำหน้าที่ประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ ซึ่งโรงเรียนกองทัพเรือนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า โรงเรียนสัตหีบ ประกอบด้วย ๒ เขต คือ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ และเขตกองเรือยุทธการ มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน ได้สร้างบุคลากรให้กับสังคมที่ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนสัตหีบซึ่งผมขอเรียกว่า “โรงเรียนของเรา” เป็นโรงเรียนที่อยู่คู่กับพื้นที่สัตหีบได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากวันที่ก่อตั้งจนเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ในปัจจุบันมีการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และตอบสนองตลาดแรงงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) โดยโรงเรียนของเราจัดให้มีการเรียนการสอนรูปแบบ English for Integrated Studies (EIS) ซึ่งเน้นการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน วิชา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ และภาษาอังกฤษ อีกทั้งมีการเรียนการสอนแบบ STEAM (Science, Technology, English, Art, and Mathematics) ที่มีการเรียนการสอนให้นักเรียนคิดเชิงตรรกะ/เชิงเหตุและผลผสมผสานกับการคิดเชิงศิลป์/เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและขวาควบคู่กันไป โรงเรียนของเราไม่หยุดยั้งการพัฒนาเพียงเท่านี้ แต่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อยกระดับให้เป็น “โรงเรียนต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาและการเตรียมความพร้อมการเรียนต่อในสายวิชาชีพสำหรับรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”

สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ คณะครูผู้สอน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนรวมในการพัฒนาโรงเรียนของเรามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนของเรา เป็นสถานที่หล่อหลอมและบ่มเพาะบุตรหลานข้าราชการกองทัพเรือ ตลอดจนบุตรหลานประชาชนทั่วไปในพื้นที่สัตหีบและใกล้เคียง ให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและชุมชนตั้งแต่ก่อตั้งจวบจนปัจจุบัน

พล.ร.อ.กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์

พล.ร.อ.กฤชพล เรียงเล็กจำนงค์

ประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ

เกี่ยวกับโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :  โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
ที่ตั้ง :  เลขที่ 2377/1 หมู่ 1 ซอยจรดลศึกษา ถนนวุฒิชัย ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20180
เบอร์ติดต่อ :  038-308694, 080-2216830
สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนสัตหีบ เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2479 เพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานของข้าราชการ ลูกจ้าง และคนงาน ในสังกัดกองทัพเรือที่ย้ายมารับราชการที่สัตหีบ ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขึ้นที่บริเวณแหลมเทียน 1 หลัง เป็นอาคารหลังคามุงจากไม่มีฝา เป็นพื้นทราย มีนักเรียนประมาณ 100 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4 มีนาวาโท หลวงเนาพลรักษ์ เป็นเจ้าของ และ นายสร้อย สุขศิริมัช เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2480 ได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่อาคารของทางราชการข้างเรือนจำและได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์ชื่อ “โรงเรียนสถานีทหารเรือสัตหีบ”

พ.ศ. 2502 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ตามมติของสภากองทัพเรือเป็น “โรงเรียนสัตหีบ” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2502 ได้เปิดทำการสอนถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์เป็นปีแรก ในช่วงแรกจัดการศึก๋่ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจัดการศึกษาระดับอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 2 แห่ง ได้แก่

1. โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ

– เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

– ผู้บริหาร ครู และบุคลากร จำนวน 127 คน

– นักเรียนจำนวน 1,498 คน

2. โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ

– เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 –  ประถมศึกษาปีที่ 6

– ผู้บริหาร ครู และบุคลากร จำนวน 96 คน

– นักเรียนจำนวน 963 คน

รวมนักเรียนทั้ง 2 เขต เป็นจำนวน 2,461 คน

ปรัชญา

รักเรียน รู้เล่น คิดเป็น ทำได้ แก้ไขปัญหา รักษาวินัย

สัญลักษณ์

สมอ : สักลักษณ์กองทัพเรือและโรงเรียน

ม้าน้ำ : บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน

รัศมีแสงไฟ : ความเจริญก้าวหน้าของสถานศึกษาและการศึกษาของเยาวชน

คำขวัญ

รักเกียรติ รักหน้าที่ มีวินัย มีจิตใจใฝ่ทำความดี

สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน – ขาว

อักษรย่อ

สห.

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกประดู่ / ต้นประดู่

อัตลักษณ์

ลูกนาวี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

เอกลักษณ์

แต่งกายคล้ายนาวี เอกลักษณ์มีธงสองมือ

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บริหารงานอย่างเป็นระบบ

พันธกิจ
 1. พัฒนางานวิชาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐาน
 2. พัฒนาระบบบริหารเน้นการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 3. จัดการเรียนรู้รักษ์ความเป็นไทย
 4. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการเรียนการสอนและการประสานงาน
 5. จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
 1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีผลต่อการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ
 2. ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
 3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัยและสวัสดิการ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
 4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรตระหนักในความเป็นไทย จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีไทย
 5. ผู้เรียน ครู และบุคลากร ตระหนักและช่วยกันดูแล ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 6. ผู้เรียน ครู และบุคลากรมีความสามารถใช้เทคโนโลยี ในการปฏิบัติงานและสามารถใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ผู้เรียน ครู และบุคลากร ตระหนักในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
0
นักเรียน
0
บุคลากร
0
กลุ่มสาระวิชา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวสารทั้งหมด

แนะนำโรงเรียน

รอบรั้ว น้ำเงิน – ขาว

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้ที่นี่

ข่าวเด่น

ข่าวสารล่าสุด