เรียนออนไลน์ผ่าน Youtube Channel

สารจากประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติ และมีความภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาให้มาทำหน้าที่ประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ ซึ่งโรงเรียนกองทัพเรือนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า โรงเรียนสัตหีบ ประกอบด้วย ๒ เขต คือ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ และเขตกองเรือยุทธการ มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน ได้สร้างบุคลากรให้กับสังคมที่ทำประโยชน์แก่ประเทศชาติและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนสัตหีบซึ่งผมขอเรียกว่า “โรงเรียนของเรา” เป็นโรงเรียนที่อยู่คู่กับพื้นที่สัตหีบได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจากวันที่ก่อตั้งจนเข้าสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ในปัจจุบันมีการพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จัดการเรียนการสอนตามแนวทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และตอบสนองตลาดแรงงานของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) โดยโรงเรียนของเราจัดให้มีการเรียนการสอนรูปแบบ English for Integrated Studies (EIS) ซึ่งเน้นการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน วิชา ประกอบด้วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาการคำนวณ และภาษาอังกฤษ อีกทั้งมีการเรียนการสอนแบบ STEAM (Science, Technology, English, Art, and Mathematics) ที่มีการเรียนการสอนให้นักเรียนคิดเชิงตรรกะ/เชิงเหตุและผลผสมผสานกับการคิดเชิงศิลป์/เชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและขวาควบคู่กันไป โรงเรียนของเราไม่หยุดยั้งการพัฒนาเพียงเท่านี้ แต่จะเดินหน้าต่อไปเพื่อยกระดับให้เป็น “โรงเรียนต้นแบบที่มีความเป็นเลิศด้านภาษาและการเตรียมความพร้อมการเรียนต่อในสายวิชาชีพสำหรับรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก”

สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ คณะครูผู้สอน ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนรวมในการพัฒนาโรงเรียนของเรามาอย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนของเรา เป็นสถานที่หล่อหลอมและบ่มเพาะบุตรหลานข้าราชการกองทัพเรือ ตลอดจนบุตรหลานประชาชนทั่วไปในพื้นที่สัตหีบและใกล้เคียง ให้เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและชุมชนตั้งแต่ก่อตั้งจวบจนปัจจุบัน

พล.ร.อ.อรัญ-นำผล 2

พลเรือเอก อรัญ นำผล

ประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ

เกี่ยวกับโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน :  โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ
ที่ตั้ง :  เลขที่ 2377/1 หมู่ 1 ซอยจรดลศึกษา ถนนวุฒิชัย ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20180
เบอร์ติดต่อ :  038-308694, 080-2216830
สังกัด :  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนสัตหีบ เกิดขึ้นอย่างไม่เป็นทางการเมื่อ พ.ศ. 2479 เพื่อให้การศึกษาแก่บุตรหลานของข้าราชการ ลูกจ้าง และคนงาน ในสังกัดกองทัพเรือที่ย้ายมารับราชการที่สัตหีบ ได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว ขึ้นที่บริเวณแหลมเทียน 1 หลัง เป็นอาคารหลังคามุงจากไม่มีฝา เป็นพื้นทราย มีนักเรียนประมาณ 100 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – ป.4 มีนาวาโท หลวงเนาพลรักษ์ เป็นเจ้าของ และ นายสร้อย สุขศิริมัช เป็นครูใหญ่

พ.ศ. 2480 ได้ย้ายโรงเรียนไปอยู่ที่อาคารของทางราชการข้างเรือนจำและได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนราษฎร์ชื่อ “โรงเรียนสถานีทหารเรือสัตหีบ”

พ.ศ. 2502 เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่ตามมติของสภากองทัพเรือเป็น “โรงเรียนสัตหีบ” เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2502 ได้เปิดทำการสอนถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์เป็นปีแรก ในช่วงแรกจัดการศึก๋่ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันได้พัฒนาเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจัดการศึกษาระดับอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี 2 แห่ง ได้แก่

1. โรงเรียนสัตหีบ เขตฐานทัพเรือสัตหีบ

– เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3

– ผู้บริหาร ครู และบุคลากร จำนวน 127 คน

– นักเรียนจำนวน 1,498 คน

2. โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ

– เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 –  ประถมศึกษาปีที่ 6

– ผู้บริหาร ครู และบุคลากร จำนวน 96 คน

– นักเรียนจำนวน 963 คน

รวมนักเรียนทั้ง 2 เขต เป็นจำนวน 2,461 คน

ปรัชญา

รักเรียน รู้เล่น คิดเป็น ทำได้ แก้ไขปัญหา รักษาวินัย

สัญลักษณ์

สมอ : สักลักษณ์กองทัพเรือและโรงเรียน

ม้าน้ำ : บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน

รัศมีแสงไฟ : ความเจริญก้าวหน้าของสถานศึกษาและการศึกษาของเยาวชน

คำขวัญ

รักเกียรติ รักหน้าที่ มีวินัย มีจิตใจใฝ่ทำความดี

สีประจำโรงเรียน

สีน้ำเงิน – ขาว

อักษรย่อ

สห.

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกประดู่ / ต้นประดู่

อัตลักษณ์

ลูกนาวี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้

เอกลักษณ์

แต่งกายคล้ายนาวี เอกลักษณ์มีธงสองมือ

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บริหารงานอย่างเป็นระบบ

พันธกิจ
 1. พัฒนางานวิชาการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่มาตรฐาน
 2. พัฒนาระบบบริหารเน้นการมีส่วนร่วมและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
 3. จัดการเรียนรู้รักษ์ความเป็นไทย
 4. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และจัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยใช้ในการเรียนการสอนและการประสานงาน
 5. จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์
 1. ผู้เรียน ครู และบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีผลต่อการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐานชาติ
 2. ครูและบุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
 3. ผู้เรียน ครู และบุคลากรได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัยและสวัสดิการ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
 4. ผู้เรียน ครู และบุคลากรตระหนักในความเป็นไทย จัดกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีไทย
 5. ผู้เรียน ครู และบุคลากร ตระหนักและช่วยกันดูแล ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 6. ผู้เรียน ครู และบุคลากรมีความสามารถใช้เทคโนโลยี ในการปฏิบัติงานและสามารถใช้ภาษา เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 7. ผู้เรียน ครู และบุคลากร ตระหนักในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
0
นักเรียน
0
บุคลากร
0
กลุ่มสาระวิชา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวสารทั้งหมด

แนะนำโรงเรียน

รอบรั้ว น้ำเงิน – ขาว

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนได้ที่นี่

ข่าวเด่น

ข่าวสารล่าสุด

วันที่ 13 มิ.ย. 62 โรงเรียนสัตหีบ จัดกิจกรรมเปิดตัว “โครงการธนาคารโรงเรียนสัตหีบ” ความร่วมมือกับธนาคารออมสิน สาขาสัตหีบ โดยได้รับเกียรติจากท่าน พล.ร.ท.นพดล ปัญญาโฉม รองประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ เป็นประธานเปิดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการจำลองสาขาของธนาคารไว้ในสถาบันการศึกษา และเปิดโอกาสให้นักเรียน เป็นผู้ดำเนินการธนาคารด้วยตนเอง ภายใต้การดูแลของธนาคารออมสิน ที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานที่เหมือนจริง ในรูปแบบของสถาบันการเงินให้กับนักเรียน และพัฒนาต่อยอดให้เด็กมีนิสัยรักการออม

วันที่ 11 มิ.ย. 62 โรงเรียนสัตหีบ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562 โดย นายศุภชัย นิ่มอนงค์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่านผอ.ศุภภาณี คลังเงิน คณะครู นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วม วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและนักเรียนเข้าใจขั้นตอนในการปฏิบัติและช่วยเหลือตนเองได้ในเบื้องต้นเมื่อเกิดอัคคีภัยภัย เพิ่มพูนความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่นักเรียนและครู รวมทั้งลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของราชการที่อาจเกิดขึ้น

วันที่ 5 มิ.ย. 62 โรงเรียนสัตหีบ จัดกิจกรรมเปิด “โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้เรียน ตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยมีท่าน พลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ นายวิชัย หาญพลาชัย และอาจารย์เอกชัย หมื่นใจกล้า มาแนะนำชี้แจงถึงแผนการดำเนินงาน การเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นในปีการศึกษา 2562 นี้ และในครั้งนี้มีท่านผู้ปกครองของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมรับฟังด้วย #โรงเรียนเอกชนต้นแบบEEC